ជនបរទេសម្នាក់ចេញវិដេអូក្លីបនិយាយជាភាសាខ្មែរ អរគុណក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះធី ដែលដើររើសសម្រាមនៅស្តាត និងឆ្ងល់ថាធុងសម្រាមនៅស្តាត ២០ម មានមួយ ហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋមិនចោលសម្រាមក្នុងធុង?
សង្គម May 14, 2019 បក្សីចាំក្រុង

ថ្មីៗនេះមានវិដេអូរបស់ជនបរទេសម្នាក់បានចេញវិដេអូក្លីបនិយាយជាភាសាខ្មែរ អរគុណទៅរដ្ឋដែលបានផ្តល់ស្តាតសម្រាប់ហាត់ប្រាណ និងអរគុណទៅដល់ក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ហៅឈ្មោះថា ធី ដែលបានដើររើសសម្រាមនៅស្តាតអូឡាំពិក ហើយគាត់និយាយថា គាត់ឆ្ងល់ដែលនៅស្តាតអូឡាំពិកមានធុងសម្រាមប្រហែលជា 20 ម៉ែត្រ មួយ ហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋមិនចោលសម្រាមក្នុងធុង? ដើម្បីឲ្យច្បាស់ សុំប្រិយមិត្តទស្សនាវិដេអូអូនទាំងអស់គ្នា!