ថ្មីៗនេះមានវិដេអូរបស់ជនបរទេសម្នាក់បានចេញវិដេអូក្លីបនិយាយជាភាសាខ្មែរ អរគុណទៅរដ្ឋដែលបានផ្តល់ស្តាតសម្រាប់ហាត់ប្រាណ និងអរគុណទៅដល់ក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ហៅឈ្មោះថា ធី ដែលបានដើររើសសម្រាមនៅស្តាតអូឡាំពិក ហើយគាត់និយាយថា គាត់ឆ្ងល់ដែលនៅស្តាតអូឡាំពិកមានធុងសម្រាមប្រហែលជា 20 ម៉ែត្រ មួយ ហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋមិនចោលសម្រាមក្នុងធុង? ដើម្បីឲ្យច្បាស់ សុំប្រិយមិត្តទស្សនាវិដេអូអូនទាំងអស់គ្នា!