ដឹងអត់ថា ត្បាល់ថ្មបុកគ្រឿង គេផលិតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច? តោះមកមើលគេផលិតទាំងអស់គ្នា
សង្គម March 3, 2020 SAM

នៅតាមផ្ទះសម្បែងនីមួយៗតែងតែមានត្បាល់សម្រាប់បុកគ្រឿង ដែលវាអាចជាត្បាល់ធ្វើពីឈើ ឬក៏ត្បាល់ធ្វើពីថ្ម។ ត្បាល់នេះគឺជាឧបករណ៍ម៉្យាង ដែលមានអាយុកាលជាយូរណាស់មកហើយ ដោយវាអាចយកមកបុកគ្រឿងនានាសម្រាប់ស្លស្លុកផង និងអាចយកមកបុកថ្នាំសង្កូវផ្សេងៗសម្រាប់ផឹកផងដែរ។ ថ្ងៃនេះ Khmernote TV នឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានូវដំណើរការនៃការផលិតត្បាល់បុកគ្រឿងធ្វើពីថ្ម ដើម្បីដឹងថា តើត្បាល់នោះគេធ្វើពីថ្មអ្វីបានជាធុនមិនងាយបែក? ទំរាំបានត្បាល់មួយៗតើគេត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានក្នុងការផលិត?